Grudzień 22, 2017

Regulamin

Technikum Informatyczne
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
www.konkursryglice.pl
ul. Tarnowska 23
33-160 Ryglice
tel. (14) 654 10 08
tel./fax (14) 654 10 08

REGULAMIN X MIĘDZYGIMNAZJALNEGO
KONKURSU INFORMATYCZNEGO
ph. „Technologie IT i cyberbezpieczeństwo”

1. Organizator:
Organizatorem Konkursu Informatycznego (zwanego dalej Konkursem) jest Technikum Informatyczne w Ryglicach (zwane dalej Organizatorem).

2. Cele konkursu:
• Upowszechnianie wiedzy z zakresu przedmiotów informatycznych wśród młodzieży gimnazjalnej.
• Rozwijanie zainteresowań informatycznych wraz z przygotowaniem młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym.
• Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
• Wyłonienie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych i docenienie ich wiedzy i umiejętności.
• Zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów informatycznych.
• Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.
• Kształtowanie umiejętności informatycznych poprzez rozwiązywanie zadań problemowych, pracę w zespole oraz przestrzeganie zasad fair play i szacunku dla przeciwnika.
• Rozszerzanie współpracy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami szkół gimnazjalnych.

3. Szczegółowy zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników konkursu.
• Ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów:
– budowa komputera;
– urządzenia peryferyjne;
– systemy liczbowe;
– systemy operacyjne;
– urządzenia mobilne;
– terminologia informatyczna.
• Algorytmika:
– podstawowe metody zapisu algorytmów (lista kroków, schemat blokowy, pseudokod);
– symbole stosowane w schematach blokowych;
– tworzenie, analiza i interpretacja algorytmów zapisanych w różnych postaciach.
– Elementy języka HTML:
– poprawne kodowanie znaków diakrytycznych charakterystycznych dla języka polskiego;
– wybór koloru lub/i tła strony;
– korzystanie z nagłówków;
– formatowanie
– koloru, rozmiaru i atrybutów czcionek;
– wstawianie i formatowanie grafiki;
– wstawianie hiperłączy (tekstowych i graficznych);
– listy wyliczane i numerowane;
– tworzenie i formatowanie tabel;
– zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów CSS;
– interpretacja kodu strony i jego optymalizacja / poprawienie.
– Internet oraz bezpieczeństwo podczas korzystania z jego zasobów:
• podstawowe pojęcia związane z internetem i sieciami komputerowymi;
– cyberbezpieczeństwo;
– sposoby połączenia z siecią internet;
– protokoły i usługi internetowe;
– okablowanie strukturalne i sieci bezprzewodowe;
– urządzenia sieciowe;
– oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usług internetowych;
– zagrożenia wynikające z korzystania z internetu (piractwo komputerowe, prawa autorskie, wirusy, kontakt z treściami niepożądanymi, oszustwa internetowe, itp.) przeciwdziałanie cyberprzemocy.
• Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
o Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy:
–  Dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
–  Instaluje i aktualizuje systemy operacyjne;
– Stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
– Instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
– Stosuje oprogramowanie zabezpieczające.
o Naprawa komputera osobistego:
– Posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
– Określa kody błędów uruchomienia komputera osobistego.
Podczas rozwiązywania zadań na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z tablic, podręczników, książek, oraz wszelkich środków łączności jak np. telefonów komórkowych, jak również korzystania z wszelkich komunikatorów i wyszukiwarek internetowych.

4. Warunki uczestnictwa:
• Konkurs skierowany jest szczególnie do uczniów klas trzecich gimnazjum.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Terminy
• Termin rejestracji Uczestników – rejestracja na stronie www.konkursryglice.pl: od 03.01.2018 r. (środa) do 31.01.2018 r. (środa)
• Konkurs przeprowadzony będzie w 2 etapach:
– I etap (szkolny w Gimnazjum): od 1 lutego do 9 marca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 (każda szkoła wybiera sobie sama dowolny termin i godzinę z w/w zakresu – wymagana pracownia komputerowa z dostępem do internetu). Opiekun wpisuje tą informację w formularzu rejestracyjnym.
– II etap (międzyszkolny): wtorek, 16 marca 2018 r. o godz: 9.30.
• Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu II etapu.

6. Zasady Konkursu
• Informacje o konkursie znajdują się na podstronie Organizatora: www.konkursryglice.pl
• Zgłoszenia Uczestników do Konkursu dokonuje nauczyciel/opiekun, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego szkoły na ww. stronie, a po weryfikacji danych szkoły przez Organizatora zostaną rozesłane indywidualne loginy i hasła do platformy konkursowej na adres e-mail opiekuna. Opiekun Konkursu zbiera od Uczestników oświadczenia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych na udział Uczestnika w Konkursie.
• Uczestnicy otrzymują po zweryfikowaniu rejestracji potwierdzenie na podany podczas rejestracji adres e-mailowy (indywidualny dla każdego Uczestnika).
• Podczas I etapu Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do rozwiązania testu on-line w swojej szkole/placówce. Najpóźniej dzień przed I etapem Konkursu zostaną rozesłane indywidualne loginy i hasła do platformy konkursowej.
• Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego sprawdzenia poprawności otrzymanych loginów i haseł. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy problemów z logowaniem należy skontaktować się jak najszybciej z Organizatorem na adres e-mailowy: zspryglicekonkurs@interia.pl
• Uczestnicy biorą udział w Konkursie w ściśle wyznaczonych godzinach przez Organizatora.
• Konkurs przebiega w dwóch etapach:
o I Etap: rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie w Gimnazjum.
o II Etap: Uczestnicy, którzy uzyskali z danej szkoły najwyższą liczbę punktów w I etapie, biorą udział w II etapie w siedzibie Organizatora.

7. Przebieg Konkursu
• I Etap (szkolny)
• Uczestnicy w obecności Opiekuna Szkolnego Konkursu logują się w wyznaczonym przez siebie terminie w systemie www.konkursryglice.pl i rozwiązują test on-line.
• Pytania są losowe i należą do grupy pytań przewidzianych dla podstawy programowej informatyki .
• Uczestnicy, z największą liczbą punktów zdobytych w I etapie (szkolnym), kwalifikowanych jest do II etapu (międzyszkolnego).
• Imienna lista Uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie głównej Konkursu www.konkursryglice.pl w terminie do 7 dni od daty zakończenia I etapu.
• I etap odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Opiekun może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi.
• II Etap (międzyszkolny)
-W II etapie biorą udział tylko zakwalifikowani Uczestnicy.
– II etap odbywa się w siedzibie Organizatora, a Uczestnicy przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązani są okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport).
– Uczniowie rozwiązują test on-line z pytaniami z czterema odpowiedziami do wyboru, gdzie tylko jedna jest prawidłowa oraz w drugiej części wykonują zadanie praktyczne.
-O uzyskanym miejscu decyduje największa liczba zdobytych punktów.
– W przypadku, gdy kilku Uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje czas odpowiedzi.

8. Nagrody
• Nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora Konkursu zostaną przyznane zdobywcom I, II i III miejsca w II etapie Konkursu.
• Wszyscy uczestnicy konkursu I i II etapu otrzymują dyplom wydany przez Organizatora, który uprawnia do uzyskania dodatkowych 10 punktów podczas rekrutacji do TechnikumInformatycznego w Ryglicach oraz możliwość udziału w międzynarodowym kursie CISCO zorganizowanym przez ZSP w Ryglicach.
• Wręczenie nagród nastąpi na gali finałowej w siedzibie Organizatora Konkursu, w dniu drugiego etapu.
• Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
– Nagroda I stopnia dla zdobywcy pierwszego miejsca
– Nagroda II stopnia dla zdobywcy drugiego miejsca
– Nagroda III stopnia dla zdobywcy trzeciego miejsca
– Dla wszystkich uczestników dyplomy oraz możliwość udziału w międzynarodowym kursie CISCO zorganizowanym przez ZSP Ryglice

9. Postanowienia końcowe
• Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Za bezpieczny przyjazd uczestników do siedziby organizatora i powrót odpowiedzialny jest opiekun z Gimnazjum.
• Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
• Nadzór merytoryczny nad Konkursem pełni Komisja Konkursowa.
• Wszelkie wnioski w kwestiach nieokreślonych w niniejszym regulaminie należy wnosić do Organizatora Konkursu w formie pisemnej.
• W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: zspryglicekonkurs@interia.pl

10 . Kontakt:

Technikum Informatyczne
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
ul. Tarnowska 23
33-160 Ryglice
tel. (14) 654 10 08
tel./fax (14) 654 10 08
Sekretariat: szkola@zspryglice.pl
Administrator Konkursu: mgr inż. Krzysztof Płaczek
zspryglicekonkurs@interia.pl